Hỗ trợ trực tuyến
  • An Nhiên An Nhiên
    0917.211.204
Mô hình tổ chức TT Sông Phố

MÔ HÌNH TỔ CHỨC TRUNG TÂM SÔNG PHỐ

1. BAN GIÁM ĐỐC (Được uỷ quyền cho CN Dương Thị Lý)

Nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ký các quyết định về tổ chức, nhân sự thuộc quyền hạn của trung tâm.

2

Phê duyệt các kế hoạch mua sắm, sửa chữa và các dự án.

3

Duyệt các chứng từ thu – chi do Phòng Hành chính tổng hợp đề nghị.

4

Phê duyệt các kế hoạch hoạt động của trung tâm và các bộ phận.

5

Phê duyệt các báo cáo đánh giá của Phòng Đánh giá và Giáo vụ.

6

Ký duyệt các mục tiêu và chương trình can thiệp theo định kỳ.

7

Ký duyệt các đơn xin nghỉ phép của nhân viên.

8

Phê duyệt các đơn xin nghỉ học/ can thiệp của khách hàng/ phụ huynh. 

9

Quản lý các công việc nội vụ hàng ngày của trung tâm liên quan đến can thiệp, chăm sóc, và những vấn đề phát sinh.

10

 Điều động nhân sự tạm thời hàng ngày khi cần thiết.

11

Phê duyệt các thông báo đối với khách hàng (phụ huynh) và truyền thông.

 

 

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Phòng:

Trưởng phòng, kiêm nhân viên hành chính: Trần Thị Liên

Nhiệm vụ:

1.    

Chịu trách nhiệm tư vấn cho giám đốc ra quyết định trong các công việc về tổ chức, bao gồm thành lập, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trực thuộc trung tâm (chi nhánh, các phòng chức năng, các bộ phận trực thuộc);

2.

Tư vấn cho giám đốc ra quyết định tuyển dụng, đào tạo, sa thải nhân sự.

3.

Giám sát công việc của toàn bộ nhân sự trung tâm hàng ngày theo quy chế. Chấm công cho nhân viên hang ngày.

4.

Định kỳ làm bảo hiểm xã hội cho nhân viên của trung tâm.

5.

Hoàn tất lương cho nhân sự toàn trung tâm để giám đốc phê duyệt.

6.

Thẩm định các đề xuất sửa chữa, mua sắm.

7.

Trực tiếp mua sắm văn phòng phẩm, tạp phẩm cho trung tâm.

8.

Thẩm định quyết toán các khoản mua sắm hàng tháng.

9.

Giúp giám đốc trực tiếp quản lý cơ sở vật chất của toàn trung tâm. 

10.

Trực tiếp tiếp nhận thông tin khách hàng đến khám đầu vào và liên hệ với khách hàng sau khi Phòng Đánh giá & Giáo vụ lên kế hoạch đánh giá.

11.

Làm việc với nhân viên báo cáo thuế theo định kỳ cho trung tâm.

12. 

Trực tiếp làm kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính định kỳ hàng tháng cho giám đốc trung tâm.

13. 

Soạn thảo các văn bản theo phân công

14.

Lưu trữ hồ sơ, văn bản của trung tâm theo quy định.

15.

Liên hệ với khách hàng khi có yêu cầu.

 

 

Nhân viên truyền thông, CSKH: Trần Thị Ngọc Thủy

Nhiệm vụ:

- Truyền thông:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Chịu trách nhiệm tư vấn cho giám đốc chiến lược và các kế hoạch cụ thể liên quan đến phát triển hình ảnh, thương hiệu của trung tâm.

2

Chịu trách nhiệm tư vấn cho giám đốc ra quyết định các hoạt động truyền thông.

3

Chịu trách nhiệm quản lý các kênh truyền thông của trung tâm: website, Facebook, Yotube và các kênh khác.

4

Liên hệ trực tiếp với các đối tác truyền thông & báo chí khi làm việc với trung tâm.

5

Xây dựng và chịu trách nhiệm chính trong các kế hoạch đào tạo (cả đào tạo nhân sự và đào tạo dịch vụ cho khách hàng)

6

Xây dựng và chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tổ chức sự kiện của trung tâm. 

7

Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của khách hàng theo định kỳ 1 quý một lần để tư vấn cho giám đốc ra các quyết định quản lý cho phù hợp nhu cầu của khách hàng.  

8

Khảo sát ý kiến của khách hàng định kỳ và có trách nhiệm báo cáo giải trình cho giám đốc, phó giám đốc, các trưởng bộ phận để điều chỉnh công việc nghiệp vụ cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. 

9

Thăm dò nhu cầu của khách hàng khi trung tâm có kế hoạch phát triển thêm các dịch vụ.

10

Tư vấn cho giám đốc ra quyết định các form văn bản, và bộ nhận diện thương hiệu.

11

Kiêm Nhiệm thủ quỹ SPAP.

 

 

 

Nhân viên tạp vụ, nấu ăn:Lê Thị Phương

Nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1.

Đảm bảo mua thực phẩm hàng ngày theo thực đơn được phê duyệt.

2.

Đề xuất tạp phẩm và nhu yếu phẩm hàng tháng cho Trưởng phòng Hành chính tổng hợp để giám đốc phê duyệt.  

3.

Nấu ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân viên toàn trung tâm và các trẻ đang can thiệp bán trú tại trung tâm.

4.

Rửa và vệ sinh sạch sẽ chén bát, khu vực nấu ăn.

5.

Vệ sinh toàn trung tâm khi các bộ phận can thiệp đã hoàn tất công việc chuyên môn sau 4h00 buổi chiều. 

6. 

Các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc và Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.

 

 

3. PHÒNG ĐÁNH GIÁ & GIÁO VỤ

Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Phòng như sau:

Trưởng phòng:Nguyễn Thị Minh Trâm

Nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Chịu trách nhiệm xây dựng và thích ứng các công cụ đánh giá đầu vào và phát triển cho trẻ;

2

Chịu trách nhiệm phân công chuyên viên đánh giá đầu vào, đánh giá định kỳ (6 tháng 1 lần), chuyển tiếp cho trẻ đang can thiệp.

 

Phối hợp với các bộ phận can thiệp báo cáo kết quả can thiệp định kỳ 3 tháng 1 lần.

3

Tư vấn cho các bộ phận can thiệp xây dựng mục tiêu, chương trình, dụng cụ can thiệp cho trẻ.

4

Triển khai các chương trình đánh giá sàng lọc tại cộng đồng.

5

Chịu trách nhiệm ký xác nhận tất cả các bảng đánh giá khi trình Giám đốc phê duyệt.

6

Lưu trữ toàn bộ hồ sơ đánh giá.

 

 

Chuyên viên đánh giá:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Đề xuất với Trưởng phòng Đánh giá & Giáo vụ xây dựng, thích nghi và phát triển các công cụ & biểu mẫu đánh giá để trình Giám đốc phê duyệt.

2

Nhận sự phân công của Trưởng Phòng Đánh giá & Giáo vụ trong việc triển khai đánh giá trẻ bằng các công cụ được Chuyên gia khám đầu vào chỉ định ở cả 3 giai đoạn đánh giá: Đánh giá phát triển đầu vào – Đánh giá định kỳ 6 tháng – Đánh giá chuyển tiếp.

3

Chịu trách nhiệm viết các báo cáo đánh giá để Trưởng Phòng Đánh giá & Giáo vụ kiểm soát trước khi trình Giám đốc phê duyệt kết quả đánh giá trả khách hàng (phụ huynh).

4

Xây dựng và đề xuất mục tiêu dài hạn 6 tháng cho trẻ cũng như các chiến lược can thiệp.  

5

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

 

 

 

4. PHÒNG CAN THIỆP SỚM

Nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trực tiếp chịu trách nhiệm trước giám đốc mọi mặt trong bộ phận mình được phân công quản lý.

2

Đề xuất chương trình can thiệp dành cho trẻ có tuổi khôn dưới 72 tháng.

3

Phê duyệt mục tiêu ngắn hạn, chương trình, hoạt động can thiệp của trẻ thuộc bộ phận do chuyên viên xây dựng, trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

4

Đề xuất dụng cụ can thiệp và công cụ khác thuộc bộ phận quản lý.

5

Chịu trách nhiệm điều chuyển nhân sự thuộc bộ phận quản lý để mang lại hiệu quả công việc.

6

Đánh giá chất lượng công việc của nhân sự hàng tháng theo quy chế đánh giá lương tăng thêm (ABC).

7

Đề xuất nhân viên của tháng.

8

Lưu trữ hồ sơ can thiệp của bộ phận theo thẩm quyền.

9

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

 

 

4.1. Lớp can thiệp sớm

Trưởng bộ phận: Đỗ Thị Hoa

Nhân sự: Hoa, Thảo, LyHan, C.Oanh, Mai, Ánh,  ThanhThủy (bảo mẫu), Yến,

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trực tiếp quản lý bộ phận mình chịu trách nhiệm về: Hồ sơ tâm lý trẻ; An toàn cho trẻ; Chăm sóc cho trẻ; Đánh giá phát triển cho trẻ; Xây dựng mục tiêu, chương trình can thiệp cho trẻ; Chất lượng phát triển của trẻ; Dụng cụ can thiệp và các trang thiết bị; Nhân sự thuộc bộ phận quản lý.

2

Đề xuất chương trình can thiệp dành cho trẻ có tuổi phát triển dưới 48 tháng.

3

Đề xuất dụng cụ can thiệp và công cụ khác thuộc bộ phận quản lý để Trưởng phòng CTS chuyển Phòng HCTH trình giám đốc phê duyệt.

4

Chịu trách nhiệm điểm danh trẻ can thiệp bán trú hàng ngày, báo cáo phó giám đốc trung tâm các sự việc phát sinh hàng ngày để giải quyết ngay.

5

Lưu trữ hồ sơ can thiệp của bộ phận theo thẩm quyền.

6

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

 

 

 

 

4.3. Chuyên viên can thiệp:

Nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Quản lý trẻ theo phân công với các nội dung quản lý cụ thể: Hồ sơ tâm lý trẻ; An toàn cho trẻ; Chăm sóc cho trẻ; Xây dựng mục tiêu, chương trình can thiệp cho trẻ; Chất lượng phát triển của trẻ; Dụng cụ can thiệp và các trang thiết bị.

2

Chịu trách nhiệm báo cáo kết quả can thiệp 3 tháng 1 lần các trẻ phụ trách.

3

Xây dựng mục tiêu can thiệp dài hạn 3 tháng và mục tiêu ngắn hạn 2 tuần các trẻ phụ trách cùng nhóm can thiệp.

4

Xây dựng các nội dung/ hoạt động can thiệp 2 tuần 1 lần cùng nhóm can thiệp theo chỉ đạo của Trường phòng phụ trách. 

5

Hướng dẫn cha mẹ/ người chăm sóc trẻ mục tiêu và hoạt động can thiệp để phối hợp đạt hiệu quả cao.

6

Đề xuất với Trưởng phòng các công cụ can thiệp phù hợp với từng trẻ.

7

Hỗ trợ chăm sóc ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh cho các trẻ buổi trưa.

8

Hỗ trợ trực trung tâm khi được điều động.

9

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.

10

Có trách nhiệm tự học hỏi để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ.

 

 

4.4. Bảo mẫu: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Tiếp nhận quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình can thiệp bán trú.

2

Chăm sóc và vệ sinh cho các trẻ khi cần thiết.    

3

Chuẩn bị sữa và đồ ăn cho trẻ. Phối hợp với các chuyên viên cho trẻ uống sữa và ăn trưa, xế. 

4

Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ tại khu vực mình quản lý.

5

Các công việc khác khi có yêu cầu của Ban giám đốc hoặc Trưởng phòng trực tiếp.

 

 

 

 

5. PHÒNG GIÁO DỤC HOÀ NHẬP

Nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trực tiếp chịu trách nhiệm trước giám đốc mọi mặt trong bộ phận mình được phân công quản lý

2

Đề xuất chương trình can thiệp hoà nhập dành cho trẻ có tuổi khôn trên 72 tháng (6 tuổi), hoặc trẻ có tuổi khôn dưới 72 tháng tuổi nhưng tuổi thực quá lớn (trên 7 tuổi).

3

Phê duyệt mục tiêu ngắn hạn, chương trình, hoạt động can thiệp của trẻ thuộc bộ phận do chuyên viên xây dựng, trước khi trình Giám đốc phê duyệt.

4

Đề xuất dụng cụ can thiệp và công cụ khác thuộc bộ phận quản lý.

5

Chịu trách nhiệm điều chuyển nhân sự thuộc bộ phận quản lý để mang lại hiệu quả công việc.

6

Đánh giá chất lượng công việc của nhân sự hàng tháng theo quy chế đánh giá lương tăng thêm (ABC)

7

Đề xuất nhân viên của tháng.

8

Lưu trữ hồ sơ can thiệp của bộ phận theo thẩm quyền.

9

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

 

 

5.1. Lớp Tiền Học Đường:

Tỗ trưởng: Nguyễn Thị Minh Trâm

Nhân sự: Bùi Thị Lan

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trực tiếp quản lý bộ phận mình chịu trách nhiệm về: Hồ sơ tâm lý trẻ; An toàn cho trẻ; Chăm sóc cho trẻ; Đánh giá phát triển cho trẻ; Xây dựng mục tiêu, chương trình can thiệp cho trẻ; Chất lượng phát triển của trẻ; Dụng cụ can thiệp và các trang thiết bị; Nhân sự thuộc bộ phận quản lý.

2

Đề xuất chương trình can thiệp dành cho trẻ trong bộ phận.

3

Đề xuất dụng cụ can thiệp và công cụ khác thuộc bộ phận quản lý để Trưởng phòng chuyển Phòng HCTH trình giám đốc phê duyệt.

4

Chịu trách nhiệm điểm danh trẻ can thiệp bán trú hàng ngày, báo cáo phó giám đốc trung tâm các sự việc phát sinh hàng ngày để giải quyết ngay.

5

Lưu trữ hồ sơ can thiệp của bộ phận theo thẩm quyền.

6

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

 

 

5.2. Lớp Kỹ năng sống

Tổ trưởng: Lê Thị Hiền

Nhân sự: Hiền, Kiều, Hồng Nga.

Nhiệm vụ:

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Trực tiếp quản lý bộ phận mình chịu trách nhiệm về: Hồ sơ tâm lý trẻ; An toàn cho trẻ; Chăm sóc cho trẻ; Đánh giá phát triển cho trẻ; Xây dựng mục tiêu, chương trình can thiệp cho trẻ; Chất lượng phát triển của trẻ; Dụng cụ can thiệp và các trang thiết bị; Nhân sự thuộc bộ phận quản lý.

2

Đề xuất chương trình can thiệp dành cho trẻ thuộc bộ phận quản lý.

3

Đề xuất dụng cụ can thiệp và công cụ khác thuộc bộ phận quản lý để Trưởng phòng chuyển Phòng HCTH trình giám đốc phê duyệt.

4

Chịu trách nhiệm điểm danh trẻ can thiệp bán trú hàng ngày, báo cáo phó giám đốc trung tâm các sự việc phát sinh hàng ngày để giải quyết ngay.

5

Lưu trữ hồ sơ can thiệp của bộ phận theo thẩm quyền.

6

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

 

 

 

Các bài khác
Đối tác của SPAP

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai

Cơ sở can thiệp trẻ tự kỷ tại Đồng nai